תקנון אתר

כללי

1. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באפליקציה ובאתר באליגן (להלן: "באליגן"), המופעלים על ידי מיפו טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה").
2. בעצם השימוש בבאליגן המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי באליגן.
3. באליגן תהיה פטורה מאחריות לכל נזק/הפסד/הוצאה/שיבוש מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש בין היתר, מהפסקות בשירות/שיבושים/תקלות/אי זמינות/שיבוש מידע/דליפת מידע או תקלות אחרות.
4. באליגן לא תהיה אחראית לאובדן רווחים, הכנסות או מידע, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מכל סוג שהוא.
5. באליגן איננה מספקת התחייבות כלשהי לגבי תוכן שירותים, פונקציות, או לגבי המהימנות, הזמינות ,או הענות לצרכיך. באליגן מספקת את השירותים "כמות שהם".
6. השימוש בבאליגן הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
7. המשתמש מתחייב בזאת שלא להשתמש או/ו להשיק לאפליקציה מערכת אוטומטית מכל סוג שהוא.
8. המשתמש מתחייב בזאת שלא לאגור לאסוף כל מידע הניתן לזיהוי אישי ולא להשתמש בשירות לכל מטרה מסחרית.
9. ייתכן והתוכן לא יהא עדכני, מדויק או מלא. כן יתכנו באגים, הפרות אבטחה, וירוסים ועוד.
10. המשתמש איננו רשאי לבצע הנדסה הפוכה או לנסות לחלץ את קוד המקור של באליגן.
11. באליגן היא בעלת הזכות להפסיק/לשנות כל היבט בשירות בכל עת.
12. אין לבצע שימוש לא חוקי באפליקציה מכל סוג שהוא לרבות ניסיונות לקבל מידע על אנשים אחרים.
13. המשתמש איננו רשאי להשתמש בשירות באליגן להורדות מסיביות של גושי מידע.
14. המשתמש איננו רשאי לשלוח דואר זבל, לשדר תוכן מחשב מזיק מכל סוג שהוא, או להפריע לשירות באליגן.
15. לשירות באליגן קיימת זכות לסיים את גישת המשתמש לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
16. השירות כולל מידע המסופק על־ידי צדדים שלישיים. השירות באליגן איננו מתחייב לדיוק/שלמות המידע המסופק על-ידי צדדים אלו, והם עשויים להשתנות מעת לעת. ייתכן כי שינויים במידע ו/או בנתונים לא יבואו לידי ביטוי באפליקציה.
17. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באפליקציה, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות ועוד ועוד, באליגן לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.
18. באליגן אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה.
19. באליגן תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה מהן. בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקת שירותים שיבושים בפעולת האפליקציה, זמינותה ו/או זמני התגובה, ו/או שיבושי מידע ו/או בנתונים.
20. על המשתמש באפליקציה מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה והקוד הייחודי המאפשרים לו גישה למידע.

השימוש במידע

21. באליגן עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם.
בהרשמתך באמצעות המייל או באמצעות פייסבוק, נקבל את השם, התמונה, והמייל שלך, ואם אפשר גם הטלפון, בכדי לשמור על קשר, ולצורך זיהוי באתר. אנחנו שומרים על הפרטיות ואבטחת המידע שלך. ובמקרה הצורך, תמיד תוכל לבקש למחוק את החשבון ו/או את כל הנתונים האישיים שלך באמצעות המייל: team@baligan.co.il
22. באליגן עשויה לאסוף מידע ספציפי למכשיר (כגון, אך לא רק, דגם החומרה, גרסת מערכת ההפעלה, פרטים מזהים ייחודיים של המכשיר ופרטי הרשת הסלולרית).
23. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו או מציג תוכן יתכן ונשקול לאסוף ולאחסן מידע כגון: אופן שימוש ,אופציות שהפעלת ועוד ועוד. כן יכול ונאחסן מידע זה בשרתים שונים בארץ ובחו"ל.
24. יתכן ונאסוף ונאחסן מידע כללי או אישי המאוחסן במכשיר שלך באופן מקומי באמצעות מנגנונים שונים בדפדפן אינטרנט.
25. יתכן וגם חברות וארגונים אחרים המפרסמים שירותים שלנו ועשויים באמצעים שונים להציע לך שירותים שונים.
26. באליגן רשאית לשתף מידע (לא מידע המאפשר זיהוי פרטי/אישי) לכלל הציבור או לחברות אחרות.
27. השימוש המותר במידע הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
28. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לבאליגן, לרבות אפליקציות אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
29. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי במידע חל ביחס לכלל סוגי המידע באפליקציות, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קנינה של החברה.
30. השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

השימוש בבאליגן

31. המשתמש מתחייב, להשתמש בבאליגן בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של באליגן כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.
32. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו בבאליגן, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
33. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באפליקציות וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באפליקציות כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
34. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של באליגן או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים בבאליגן וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם.
35. המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאפליקציות אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
36. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באפליקציות ו/או לפעול באפליקציות בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך באליגן ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת באליגן בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לבאליגן ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
37. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על באליגן, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה מבאליגן לרבות בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של באליגן.
38. כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות באליגן ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
39. המשתמש מתחייב ליידע את החברה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
40. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

פרטי המשתמש

41. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש אל מי מבאליגן ו/או במסגרת הגלישה בהם, ובמידע נוסף שמסר המשתמש לצרכים שונים של פעילות החברה כפי שתהיה מעת לעת, לרבות : יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, הפקת פעילויות ואירועים, מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, עבור לקוחות וצדדים שלישיים; החברה תבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין.
42. בשימוש באפליקציות נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהחברה תחשוף ו/או תעביר פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו אצלה ממנו ו/או בקשר עם שימוש באיזה מבאליגן, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות במקרה של מיזוג פעילות החברה ו/או באליגן עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש מעבר לקבוע בתקנון זה המסדיר את תנאי השימוש בבאליגן. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהינה לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרים כאמור.
43. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש ו/או אפשרות הגלישה בבאליגן, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
44. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מבאליגן (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.

תוכן גולשים

45. המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן (לרבות צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט כלשהו, סימון, פורמט, עיצוב וכיו"ב) שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באיזה מבאליגן כמו גם בכל דף אינטרנט הקשור לבאליגן, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור (להלן גם: "תוכן גולשים").
46. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לבאליגן לרבות דף אינטרנט הקשור לבאליגן, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
47. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו בבאליגן, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
48. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס למידע או התכנים כהגדרתם לעיל.
49. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש בבאליגן.
50. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש בבאליגן, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
51.
a. בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאיזה מבאליגן, הוא מקנה לחברה /או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל.
b. העלאת תוכן גולשים לאפליקציות אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן גולשים את זכויותיהם בתוכן, אך מקנה כאמור לחברה רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי.
c. רישיון השימוש שניתן כאמור בתוכן גולשים לחברה, ניתן ללא תמורה כספית למשתמש, הרשיון הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה בתוכן בכל מדיה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של קבוצת הארץ לרבות תכנים עיתונאיים ו/או תכנים של איזה מבאליגן ו/או לרבות אפליקציות עתידיים. רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.
d. העלאת תוכן גולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.
e. שימוש בתוכן גולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג תוכן גולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמשתמש תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי לחברה בענין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו כדי למצות את כל סעדי המשתמש בענין זה.
52. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב בבאליגן פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן גולשים /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

אחריות מוגבלת

53. באליגן, לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים as is. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם. 54. למען הסר ספק מובהר כי פרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.
55. החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים להתאמת באליגן, לרבות השירותים, המידע ותוכן גולשים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
56. החברה וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
57. החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות באליגן, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.
58. החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בבאליגן, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים בבאליגן לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
59. באליגן כוללים גם קישורים שונים לאפליקציות אחרים שאינם באליגן, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אפליקציות, אנשים וגורמים אחרים שאינם באליגן (להלן: "תוכן זר"). מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי באליגן, לרבות תכניהם של אפליקציות אליהם הוצב קישור באיזה מבאליגן. כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם באליגן ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
60. החברה רשאית לכלול בבאליגן תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
61. מובהר למשתמש, כי המידע בבאליגן עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו בבאליגן עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.
62. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע בבאליגן לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

קנין רוחני

63. מלוא הזכויות בבאליגן, במידע ובתכנים, בשירותים הקשורים לבאליגן שייכות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש.
64. בתוך כך, החברה הנה בעלת זכויות ההפעלה של באליגן, ובעלת מלוא הזכויות בפעילות באליגן, לרבות עיצובים גרפיים, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סמלילים וסימני מסחר של האפליקציות ו/או אשר מופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח באליגן, תוכנות, יישומים וקודים של באליגן.
65. המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו לרבות כל מוצר ו/או פלט של המידע, אלא בתנאים כמפורט בבאליגן, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן.
66. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבבאליגן לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
67. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
68. מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים באיזה מבאליגן, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה, אסורה בהחלט.
69. חל איסור להציג את המידע או התכנים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, המופיעים בבאליגן במסגור (framing), ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האפליקציות הרלוונטי הנמנה על באליגן בו מופיעים המידע או התכנים.
70. חל איסור לבצע קישור למידע או לתכנים של איזה מבאליגן מאפליקציות המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.
71. החברה ו/או באליגן רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאיזה מבאליגן, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל על טענה בקשר לכך.
72. כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של מידע המאוחסן בבאליגן, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. לשם פניה לקבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בהודעת דוא"ל לשירות הלקוחות בכתובת: team@baligan.co.il

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים

73. במסגרת השימוש בבאליגן עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני באליגן, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והחברה לא תהיה צד לה.
74. החברה לא תשא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או באליגן.
75. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באפליקציות מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באפליקציות. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן: "Cookies" .) תפקיד ה - Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באפליקציות אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
76. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה - Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באפליקציות להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלקמהשירותים והתכונות באפליקציות אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של google ראה: www.google.com/policies/privacy שימושך באפליקציות מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

פרסום קרדיט ליוצר

77. במקרה ובפרסום כלשהו באיזה מבאליגן לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל החברה ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.
78. פניות לבאליגן
79.
a. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן בבאליגן, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי הענין, לכתובת הבאות: פניה לשירות לקוחות: team@baligan.co.il
על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.
b. במקרה שבו מדובר בשירות בתשלום מתבקש המשתמש לציין בפניתו גם את מספר תעודת הזהות שלו.
c. פניה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי ספק שאינו החברה או צד ג' כלשהו, אזי על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל החברה ו/או באליגן.

דיוור

80. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל שיימסרו לבאליגן על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת באליגן ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
81. תנאים נוספים
82. החברה רשאית להפסיק את פעילות האפליקציות באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
83. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל אחד מבאליגן מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באפליקציות הרלוונטי.
84. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
85. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש בבאליגן לרבות שירותים הניתנים בקשר עם באליגן, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
86. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
87. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.
88. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
89. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
90. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
91. השימוש בבאליגן כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש בבאליגן מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש בבאליגן ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
92. תנאי השימוש בבאליגן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
93. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.
94. הגלישה והשימוש באפליקציות הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באפליקציות לפי תקנון זה.
95. אם אינך מסכים לתנאים הללו, חל איסור לגשת ולהשתמש שימוש מכל סוג שהוא בשירות באליגן.
96. אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו כמובן שנוכל לנקוט בפעולה כנגדך בעתיד.
97. אם הוראה בתנאים המפורטים במסמך זה יקבעו על-ידי בית משפט כבלתי תקפים, אי התקפות לא תשפיע על הוראות אחרות במסמך זה.

תנאים נוספים

98.
1) החברה רשאית להפסיק את פעילות האפליקציות באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
2) החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל אחד מאפליקציות הקבוצה מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באפליקציות הרלוונטי.
המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
3) מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באפליקציות הקבוצה לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אפליקציות הקבוצה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
4) בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
5) המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.
6) אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
7) כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
8) קנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
9) השימוש באפליקציות הקבוצה כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באפליקציות הקבוצה מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באפליקציות הקבוצה ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
10) תנאי השימוש באפליקציות הקבוצה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
11) מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.
12) הגלישה והשימוש באפליקציות הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באפליקציות לפי תקנון זה.